mumu312:新编百科文章

mumu312小儿面瘫治疗方法有哪些? 小儿患上面瘫后果很严重,小儿面瘫影响小儿的面部美观。家长要及早预防、早发现小儿面瘫症状、并及时去医院治疗很重要。

2012-03-14 10:07 来自面瘫百科 分享 | 回复