penpen:新编词条

penpen公元前175年 汉文帝公元前175年,属西汉汉文帝统治时期。 汉朝纪事1.四铢,中国古代铜币名。开始铸于汉文帝五年(公元前175年)。币面文字为“半两”,实际重四铢,故名。汉武帝建元元年(公元前140年)改用三铢钱。...

2009-02-25 11:07 来自百科词条 分享 | 回复